2018 – 2019 അദ്ധ്യേയനവര്ഷം ഒന്നാം വർഷ എയ്ഡഡ് പ്രോഗ്രാമ്മുകളിലേക്ക് (ഡിഗ്രീ ) പ്രവേശനം ലഭിച്ച വിദ്യാർഥികളിൽനിന്നും കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പിനു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു.

2018 – 2019 അദ്ധ്യേയനവര്ഷം ഒന്നാം വർഷ  എയ്ഡഡ് പ്രോഗ്രാമ്മുകളിലേക്ക് (ഡിഗ്രീ ) പ്രവേശനം ലഭിച്ച വിദ്യാർഥികളിൽനിന്നും കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പിനു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു.

2018 – 2019 അദ്ധ്യേയനവര്ഷം ഒന്നാം വർഷ എയ്ഡഡ് പ്രോഗ്രാമ്മുകളിലേക്ക് (ഡിഗ്രീ ) പ്രവേശനം ലഭിച്ച വിദ്യാർഥികളിൽനിന്നും കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പിനു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു.

LAST DATE: 05 JAN 2019

കേരള സർവ്വകലാശാലകളുടെ കീഴിൽ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഡിഗ്രീ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോർളോർഷിപ്പിനുള്ള അപേക്ഷ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണു.

 

 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക:

ICS Cafe
Kalikavu Road, Wandoor
Mob: 8593897634
To know latest updates, join with us on our Whatsapp Group:
https://chat.whatsapp.com/8gzjX1m2tWV3hpf0hRUY59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *