വിസ്‌ഡം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റുഡന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ |ജില്ലാ ഹയർസെക്കണ്ടറി സമ്മേളനം

വിസ്‌ഡം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റുഡന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ |ജില്ലാ ഹയർസെക്കണ്ടറി സമ്മേളനം

വിസ്‌ഡം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റുഡന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹൈസെക് ജില്ലാ ഹയർസെക്കണ്ടറി വിദ്യാർത്ഥി സമ്മേളനം എടവണ്ണയിൽ നടന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *