നട്ടെല്ലിന് ക്ഷതം സംഭവിച്ച് കിടപ്പിലായവർക്കും അസുഖം ബാധിച്ച് അവശതയനുഭവിക്കുന്നവർക്കുമായി വണ്ടൂരിൽ പ്രത്യേക ആരോഗ്യ ക്യാമ്പ് നടത്തി

നട്ടെല്ലിന് ക്ഷതം സംഭവിച്ച് കിടപ്പിലായവർക്കും അസുഖം ബാധിച്ച് അവശതയനുഭവിക്കുന്നവർക്കുമായി വണ്ടൂരിൽ പ്രത്യേക ആരോഗ്യ ക്യാമ്പ് നടത്തി

വണ്ടൂരിൽ പ്രത്യേക ആരോഗ്യ ക്യാമ്പ് നടത്തി

നട്ടെല്ലിന് ക്ഷതം സംഭവിച്ച് കിടപ്പിലായവർക്കും അസുഖം ബാധിച്ച് അവശതയനുഭവിക്കുന്നവർക്കുമായി വണ്ടൂരിൽ പ്രത്യേക ആരോഗ്യ ക്യാമ്പ് നടത്തി //പ്രാദേശിക വാർത്തകൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക വണ്ടൂർ വിഷൻ ന്യൂസ്//https://www.facebook.com/WandoorVisionNews///പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ യൂട്യൂബിൽ ലഭിക്കുവാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക…//wandoorvision news

Posted by Wandoor Vision News on Wednesday, 3 October 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *