പാണ്ടിക്കാട് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ വ്യാപാരികൾ ഉപരോധിച്ചു

പാണ്ടിക്കാട് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ വ്യാപാരികൾ ഉപരോധിച്ചു

പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ വ്യാപാരികൾ ഉപരോധിച്ചു

പാണ്ടിക്കാട് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ വ്യാപാരികൾ ഉപരോധിച്ചു //പ്രാദേശിക വാർത്തകൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക വണ്ടൂർ വിഷൻ ന്യൂസ്//https://www.facebook.com/WandoorVisionNews///പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ യൂട്യൂബിൽ ലഭിക്കുവാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക…//wandoorvision news

Posted by Wandoor Vision News on Wednesday, 3 October 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *