2018 – 2019 അദ്ധ്യേയനവര്ഷം ഒന്നാം വർഷ  എയ്ഡഡ് പ്രോഗ്രാമ്മുകളിലേക്ക് (ഡിഗ്രീ ) പ്രവേശനം ലഭിച്ച വിദ്യാർഥികളിൽനിന്നും കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പിനു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു.

2018 – 2019 അദ്ധ്യേയനവര്ഷം ഒന്നാം വർഷ എയ്ഡഡ് പ്രോഗ്രാമ്മുകളിലേക്ക് (ഡിഗ്രീ ) പ്രവേശനം ലഭിച്ച വിദ്യാർഥികളിൽനിന്നും കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പിനു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു.

2018 – 2019 അദ്ധ്യേയനവര്ഷം ഒന്നാം വർഷ എയ്ഡഡ് പ്രോഗ്രാമ്മുകളിലേക്ക് (ഡിഗ്രീ ) പ്രവേശനം ലഭിച്ച വിദ്യാർഥികളിൽനിന്നും കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പിനു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. LAST DATE: 05 JAN 2019 കേരള സർവ്വകലാശാലകളുടെ കീഴിൽ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഡിഗ്രീ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോർളോർഷിപ്പിനുള്ള അപേക്ഷ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണു.    …

Read More
AIIMS-MBBS-2019 കോഴ്സിനുള്ള എൻട്രൻസ് പരീക്ഷക്ക്  ആദ്യഘട്ട അപേക്ഷ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു

AIIMS-MBBS-2019 കോഴ്സിനുള്ള എൻട്രൻസ് പരീക്ഷക്ക് ആദ്യഘട്ട അപേക്ഷ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു

AIIMS-MBBS-2019 കോഴ്സിനുള്ള എൻട്രൻസ് പരീക്ഷക്ക് ആദ്യഘട്ട അപേക്ഷ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു AIIMS-MBBS-2019 കോഴ്സിനുള്ള എൻട്രൻസ് പരീക്ഷക്ക് നവംബർ 30 തിയ്യതി മുതൽ ഓൺലൈൻ വഴി ഇന്നുമുതൽ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യഘട്ട രെജിസ്ട്രേഷനിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും ഫോട്ടോ,ഒപ്പ്,കൈ വിരലടയാളം എന്നിവയാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ജനുവരി 3 വരെയാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരം. Basic Registration (PAAR) for MBBS-2019 Start: 30.11.2018 Closing Date:…

Read More
ഡിഗ്രീക്കാർക്ക് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൽ തൊഴിലവസരം.

ഡിഗ്രീക്കാർക്ക് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൽ തൊഴിലവസരം.

ഡിഗ്രീക്കാർക്ക് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൽ തൊഴിലവസരം. Recruitment of Assistant Commandant (02/2019 BATCH) ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അസിസ്റ്റൻറ് കമാണ്ടന്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുക്കുന്നു.ഡിഗ്രീ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കേ അപേക്ഷിക്കാനാവൂ,കൂടാതെ പ്ലസ് ടു സയൻസ് പഠിച്ചിരിക്കണം. അപേക്ഷിക്കാൻ ഫീ അടക്കേണ്ടതില്ല. കേരളത്തിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ചെന്നൈ സെന്ററിൽ വച്ചായിരിക്കും പരീക്ഷ നടത്തുക. മറ്റു വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.,…

Read More
AIIMS-MBBS-2019 കോഴ്സിനുള്ള എൻട്രൻസ് പരീക്ഷക്ക്  നവംബർ 30 മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം

AIIMS-MBBS-2019 കോഴ്സിനുള്ള എൻട്രൻസ് പരീക്ഷക്ക് നവംബർ 30 മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം

AIIMS-MBBS-2019 COURSE അപേക്ഷ നവംബർ 30 മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം AIIMS-MBBS-2019 കോഴ്സിനുള്ള എൻട്രൻസ് പരീക്ഷക്ക് നവംബർ 30 തിയ്യതി മുതൽ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. DETAILS: Basic Registration (PAAR) for MBBS-2019 Start: 30.11.2018 Closing Date: 03.01.2019 (5.00 PM) Status update (Accepted & Not Accepted) of Basic Registration                  …

Read More
സ്‌റ്റെനോഗ്രാഫർ സി & ഡി , അവസാന തിയ്യതി 19-11-2018 (up to 5.00 P.M.) STENOGRAPHER GRADE ‘C’ & ‘D’ EXAMINATION, 2018

സ്‌റ്റെനോഗ്രാഫർ സി & ഡി , അവസാന തിയ്യതി 19-11-2018 (up to 5.00 P.M.) STENOGRAPHER GRADE ‘C’ & ‘D’ EXAMINATION, 2018

SSC (Staff Selection Commision) നടത്തുന്ന സ്‌റ്റെനോഗ്രാഫർ സി & ഡി , പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തിയ്യതി 19-11-2018 (up to 5.00 P.M.). വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു SC/ ST വിഭാഗക്കാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പരീക്ഷ ഫീസ് അടക്കേണ്ടതില്ല . മറ്റുള്ളവർക്ക് 100 രൂപയാണ് ഫീസ്. Date for submission of online applications:…

Read More
എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രത്യേക പുതുക്കൽ Epolyment Kerala

എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രത്യേക പുതുക്കൽ Epolyment Kerala

എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രത്യേക പുതുക്കൽ യഥാസമയം രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കാത്തതിനാൽ സീനിയോറിറ്റി നഷ്ടമായവർക്ക് (രജിസ്ട്രേഷൻ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡിൽ പുതുക്കേണ്ടുന്ന മാസം 10/97 മുതൽ 08/2018 വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവർക്ക്) 15.11.2018 മുതൽ 31.12.2018വരെ GO(RT) 1279/2018/LBR dtd 07/11/2018 പ്രകാരം പ്രത്യേകമായി പുതുക്കാനുള്ള അവസരം നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. For more details: ICS Cafe Kalikavu Road, Wandoor…

Read More
കേരള പി എസ് സി വിജ്ഞാപനം : യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്

കേരള പി എസ് സി വിജ്ഞാപനം : യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്

കേരള പി എസ് സി വിജ്ഞാപനം : യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയ്യതി : 19/12/2018 Gazette Date: 14.11.2018 Last Date: 19.12.2018 Category Number: 215/2018 Department : Universities in Kerala Name of Post : Assistant Scale of pay : 13900-24040/-(PR) Number of vacancy…

Read More
*പത്താം ക്ലാസ് പാസായവരെ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ വിളിക്കുന്നു | 1054 സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്  ഒഴിവുകൾ

*പത്താം ക്ലാസ് പാസായവരെ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ വിളിക്കുന്നു | 1054 സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകൾ

*പത്താം ക്ലാസ് പാസായവരെ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ വിളിക്കുന്നു | 1054 സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകൾ 💎 കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ (IB) സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 💎 *ആകെ 1054 ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്.* (കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ ഒഴിവുകളും തിരുവനന്തപുരത്താണ് 49) 💎 *പത്താം ക്ലാസ് ജയം ആണ് മിനിമം യോഗ്യത* 💎 രണ്ട്…

Read More